จังหวัดศรีสะเกษ ประชุมเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

PRB4936

PRB4938

PRB4939

PRB4940

PRB4941

PRB4942

PRB4943

PRB4944

PRB4945

PRB4946

PRB4947

PRB4948

PRB4949

PRB4950

PRB4951

PRB4952

PRB4953

PRB4954

PRB4955

PRB4956

PRB4957

PRB4958

PRB4960

PRB4961

PRB4962

PRB4963

PRB4964

PRB4965จังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆประกอบด้วยสพป.ศรีสะเกษ เขต๑-๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ อาชีวศึกษาศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี๒๕๕๖จังหวัดศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามศาลากลางจังหวัดและหอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปีอำเภอเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยให้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และน้อมรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจิตสำนึกที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป โดยมีนายเปลี่ยน พากเพียร รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ในนามผู้แทนของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๕ ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ สำหรับคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ คือ “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน”

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: