การประชุมโครงการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน จ.ศรีสะเกษ

วันที่ ๒๓ ม.ค.๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อทดลองขยายผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมขององค์กรในชุมชน ระดับพื้นที่และจังหวัดเพื่อสุขภาวะคนไทย พร้อมด้วยนายบุญจันทร์ บัวหุ่ง ที่ปรึกษาโครงการฯได้ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ เขต๓ และเขต๔ รวมจำนวน ๔๐ โรงเรียน เพื่อร่วมพิจารณาข้อเสนอโครงการของสถานศึกษาและองค์กรร่วมของชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความพร้อม มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดเสนอให้สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อนุมัติในภาพรวมต่อไป โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นางวรรณภา บุตรวงศ์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ นายทองคำ จันทร์โสภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการฯ โดยมีเป้าหมายหลักๆคือ การจัดทำโครงการที่มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกันตลอดแนวกิจกรรม ตั้งแต่การตั้งชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ และกระบวนการขับเคลื่อนในแต่ละกิจกรรม ขั้นตอนทุกอย่างให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อจะได้นำเสนอคณะกรรมการ สสส. ให้พิจารณาอนุมัติต่อไป ภายใต้ความเชื่อที่ว่า ทุกโครงการมีคุณค่า และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: