สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ จัดอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ ๑๘ ก.ย.๒๕๕๖ ที่ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมืองศรีสะเกษ นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดำเนินคดีปกครอง ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ( CEO ) ๑๕กลุ่มๆละ ๗ คนเข้ารับการอบรมเพื่อให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางวินัยทั้งร้ายแรง และไม่ร้ายแรง รวมทั้งสามารถเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยได้ ซึ่งจะส่งผลให้ปัญหาการนำคดีขึ้นสู่ศาลลดลงเกิดความสามัคคีในองค์กร โดยมีนายคม บูรณวรศิลป์ ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี และดร.วัฒนพล อนุพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ PRB5914

PRB5918

PRB5920

PRB5921

PRB5923

PRB5926

PRB5927

PRB5928

PRB5930

PRB5969

PRB5988

PRB5990

PRB6000

PRB6001

PRB6004

PRB6011

PRB6014

PRB6028

Advertisements

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ จัดอบรมปฏิบัติการขยายผลพัฒนาการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (e-office ) รุ่นที่ ๑

สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการขยายผลพัฒนาการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (e-office ) รุ่นที่ ๑ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานธุรการในสำนักงานเขตฯ และครูที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ หรืออัตราจ้างธุรการโรงเรียนจากอำเภอยางชุมน้อย และวังหิน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์ที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณฯลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติราชการและเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ โดยมีนายฤกษ์ชัย ทองคำ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ มีนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา หัวหน้าศูนย์ ICT สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นายสมยงค์ บุญพบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ศรีสะเกษ เขต๒ นางพรณภา สายคำ นางสาวเบญจมาศ ตั้งอดิพร นางพีระวรรณา เขียวหวาน นางวิไลวรรณ บุญเอก บุคลากร สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ ก.ย.๒๕๕๖PRB5747

PRB5750

PRB5751

PRB5753

PRB5757

PRB5758

PRB5759

PRB5774

PRB5790

PRB5823

PRB5861

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ อบรมการใช้แท็บเล็ตครูผู้สอนชั้น ป.๒ รุ่นที่๒

วันที่ ๒๖ส.ค.๒๕๕๖ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet )เพื่อยกระดับการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ซึ่งมีครูผู้สอนจากโรงเรียนในกลุ่ม CEOฟากมูลกันทรารมย์ ,กลุ่มCEOมิตรภาพ ,กลุ่ม CEOกลางกันทรารมย์ และกลุ่มCEOทักษิณกันทรารมย์ จำนวน ๙๓ คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอนให้ครูนำไปจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สำหรับวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมประกอบด้วยนายสุทธิชัย ไชยโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ นายมงคล กำจร ,นางสาวประพิษศร กรมเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนายสมโภชน์ หลักฐาน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมพัฒนาในครั้งนี้

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๕๖ที่ห้องประชุมศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบทองมาก ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ และกันทรารมย์เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๓๕ คน เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการ สื่อสารได้อย่างถูกต้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับวิทยากรประกอบด้วย ดร.ทองใบ ทองมาก , Milcah Bridges , Philip Donkin ,Tom De Vos ,William Harding ,Charles Bridges และนางมาริษา จันทร์เทียม ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้ในการอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เม.ย.๒๕๕๖ โดยมีนายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ อบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ (Teacher’s Kit )

วันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ( Teacher’s Kit ) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น มีครูผู้สอนจากโรงเรียนในโครงการเข้ารับการอบรมจำนวน ๑๕๑ คน โดยมีนางมาริษา จันทร์เทียม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯพร้อมด้วย Mrs.Maryna Oosthuizen นางฐิชยา วงษ์ใหญ่ นางรุ่งรัตน์ สหัสดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มี.ค.๒๕๕๖

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

วันที่ ๒๖ มี.ค.๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มีครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๖ คน เพื่อพัฒนาคุณภาพครูในด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อบรมระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มี.ค.๒๕๕๖โดยมีนางกอบกมล ทบบัณฑิต นางนลินี กุดหอม นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูแกนนำเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการบุคลากรในสังกัด

วันที่ ๑๔ มี.ค.๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ นายชอุ่ม กรไกร ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ เป็นประธานการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและอัตราจ้างในสังกัดจำนวน ๑๒๓ คน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ระดมความคิดรวมพลังความสามัคคีสร้างทีมขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ตามกระบวนการ SISAKET MODEL ให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีนายสมพงษ์ แสงใสแก้ว รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต๑ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้